Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2. Člana 60.stav 1. Tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 14/1,od 31.1.2020.godine, naručilac Crveni krst Užice, upućuje

 

                                  

POZIV  ZA PODNOŠENjE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku

namirnica za potrebe NARODNE KUHINjE i lanč paketa u Užicu

 

Crveni krst Užice sprovodi POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI za nabavku NAMIRNICA ZA POTREBE NARODNE KUHINjE I LANČ PAKETA, i poziva sve zainteresiovane ponuđače da podnesu svoju ponudu pod uslovima iz javnog poziva i konkursne dokumentacije.

 

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu do 10.marta 2020.godine do 11,00 časova po lokalnom vremenu.

Ponuđač će zapečatiti ponudu u koverti i propisano je obeležiti.

Prednja strana koverta će biti adresirana na Naručioca na sledeću adresu:

 

 

CRVENI KRST UŽICE

Veliki park 3, 31000 Užice

 

i nosiće natpis:

 

NE OTVARATI

PONUDA PO  POZIVU ZA PODNOŠENjE PONUDA JNMV BR. 1-1/020

 

Na poleđini koverte navesti ime, odnosno firmu i adresu ponuđača – da bi se ponuda mogla vratiti neotvorena ukoliko se utvrdi da je neblagovremena.

 

Otvaranje ponude će se obaviti odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, istog dana (10.marta 2020.godine) u 12 sati, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača, na adresi Naručioca iz tačke.

 

Kriterijum za izbor najbolje ponude je najniža ponuđena cena.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 15000000 – hrana,piće,duvan i srodni proizvodi.

 

Postupak se sprovodi radi zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci. Tehnička specifikacija, uputstva ponuđačima, uslovi za učestvovanje u postupku, kriterijumi i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude bliže su određeni u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta Crvenog krsta Užice www.redcrossuzice.org.

Naručilac će Odluku o  dodeli Ugovora o javnoj nabavci doneti u roku do 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 8- 14 sati. Kontakt osoba je Pavlović Slavica, telefon 031/513-561.

 

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

 

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE