IMG_3631
DSC_0190Trgovina ljudima iz godine u godinu postaje sve ozbiljniji društveni problem širom sveta. Njena suština jeste u zloupotrebi i ekspoloataciji ljudskih bića i njihova zloupotreba za ostvarivanje enormnih profita za organizatora i druge koji su uključeni u lanac trgovine ljudima, na različite načine: prisilnim ropstvom, prinudnim radom, prostitucijom, korišćenjem žrtava za vršenje krivičnih dela, korišćenjem u oružanim sukobima, trgovinom organima itd.

Bilo koji od navedenih načina zloupotrebe žrtava je nesumnjivo je ugrožavanje ličnog dostojanstva, kršenje osnovnih ljudskih prava, od prava na ličnu slobodu, do prava na slobodu kretanja, slobodu na pravo izbora zanimanja i posla, do, u najdrastičnijim slučajevima, neposrednog ugrožavanja života.

U skladu sa svojom misijom i mandatom Crveni krst Srbije i Crveni krst Užice se uključio u napore da se spreči trgovina ljudima  i da se, makar, smanji broj žrtava i umanje posledice po njih. Prvenstveno cilj aktivnosti Crvenog krsta je širenje svesti i znanja o trgovini ljudima i preventivno delovanje, posebno među mladima i drugim potencijalnim žrtvama.

Osnovni i najvažniji pravac delovanja Crvenog krsta je prevencija, u nastojanjima da se spreči ulazak ljudi u lanac trgovine ljudima. To podrazumeva edukaciju grupa i pojedinaca, da prepoznaju problem, njegove pojavne oblike, raznolike načine za uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima. Takođe program rada je usmeren na razvijanje veština, sposobnosti i umeća za suprotstavljanje toj pojavi, načina reakcije na nju i informisanje nadležnih organa o sumnji da postoji problem. Kroz ove vidove edukacije Crveni krst stvara kvalitetne i dobro obučene najčešće mlade volontere, koji su osposobljeni da u našoj sredini šire informaciju o opasnostima i posledicama koje ova pojava izaziva u društvu. Tako se smanjuje mogućnost da naši sugrađani budu uvučeni u lanac trgovine ljudima, a i podiže svest zajednice u celini.

IMG_7157Najviše pažnje u ovoj oblasti postižemo u radu sa decom i mladima, realizujući svoje svoje aktivnosti u užičkim vrtićima, domovima za odgoj i smeštaj dece i mladih, osnovnim i srednjim školama, kao i visoko školskim ustanovama. Takođe u svom radu pomaže i u edukaciji i određenih društvenih organa (medicinski radnici, socijalni radnici, itd) koji se u svom radu susreću sa žrtvama trgovine ljudima.

Ovaj program se realizuje u saradnji sa partnerima koji se takođe bave ovim problemom samo sa drugog aspekta (pravosuđe, policija, cen. za soc rad, nvo…).

U okviru realizacije programa obeležavaju se i 31. jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima i 18. oktobar IMG_0253Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, kroz čije obeležavanje se široke narodne mase animiraju i obaveštavaju o problemu koji nosi ova kriminalna aktivnost.

Program se koordinira sa nivoa nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije, a naša lokalna organizacija radi na implementaciji na terenu. Iako je jedan od najmlađih programa u Crvenom krstu Užice, u ovih  deset godina koliko se realizuje, program je pokazao dobre rezultate i konstanto se proširuje i napreduje.

.