Shosno novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (SG RS 41/2009), svaki kandidat za vozača je u obavezi da tokom svoje obuke uspešno savlada veštine prve pomoći propisane podzakonskih aktima i da na uvid prilože i uverenje o završenom ispitu iz prve pomoći. Na osnovu toga, Crveni krst kao jedan od lidera u oblasti prve pomoći, vrši edukaciju potencijalnih kandidata.

ORGANIZACIJA OBUKE:

Obuka za vozače organizovana je u vidu 8 školskih časova (45 minuta) i realizuje se u dva dana u prostorijama Crvenog krsta Užice, a obuku vrše licencirani instruktori prve pomoći. Predviđeno je da su grupe organizovane do 15 kandidata.

REALIZACIJA OBUKE:

Obuka prve pomoći, u okviru naše organizacije realizuju licencirani instruktori i predavači prve pomoćii vrši se po najnovijoj evropskoj metodologijiObuka se sastoji iz teoriskog i praktičnog dela, gde se na drugi deo obuke posvećuje posebna pažnja. Kandidati će se u sklopu obuke upoznati sa sadržajem kutije za prvu pomoć, i detaljnu upotrebu sanitetskog materijala sa kojim se mogu susresti. Obuka KPR-a (kardio pulmunalne reanimacije) se takođe vrši na specijalnim trenažnim lutkama koja kandidatima pruža realan osećaj. Kroz celokupno predavanje, akcenat je stavljen na nezgodama koje se najčešće dešavaju u saobraćajnim nesrećama. Cilj edukacije jeste podizanje svesti građanstva o osnovnim tehnikama prve pomoći koje su u nekim momentima ključne za spasavanje ljudskog života i smanjenje invalidnosti.

TEMATSKE JEDINICE U OKVIRU OBUKE:

  •  Pristup povređenom, procena stanja povređenog i utvrđivanje vrste povrede uz osiguranje bezbednih uslova rada. Sredstva za ukazivanje prve pomoći.
  •  Mere neodložne pomoći. Provera stanja i svesti i postavljanje u odgovarajući položaj.
  •  Postupci u zbrinjavanju krvavljenja
  •  Mere oživljavanja
  •  Principi i postupci u zbrinjavanju rana
  •  Principi i postupci imobilizacije
  •  Postupci u transportu i osnove nege tokom transporta
  •  Tipične povrede i oštećenja zdravlja, principi i postupci u pružanju prve pomoći
  •  Praktično vežbanje i individualni rad uz proveru stečenih znanja

Nakon odslušanog predavanja i praktične vežbe, kandidati polažu teorijski i praktičan deo pred tročlanom komisijom. Položeni ispit omogućava im da dobiju potvrdu koju prilažu u MUP – u radi izdavanje vozačke dozvole.

 

Za vipe informacija i načinu prijave, možete se obratiti u Crveni krst Užice. (kontakt)

 

.