Основни циљ Службе тражења је да отклони људску патњу изазвану раздвајањем породице и нарушавањем њеног јединства и олакша успостављање породичних веза између људи који су раздвојени услед ратних сукоба, природних непогода, технолошких катастрофа, демографских и друштвених кретања. Мисија Службе тражења је да изгради капацитете како би брзо и ефикасно пружила услуге свим људима који су раздвојени услед сукоба или природних непогода, жртвама трафикинга, као и лицима у стању социјалне потребе, када се  за то укаже потреба, у складу са својим мандатом и стандардима и Принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

Служба тражења је предвиђена међународним уговорима

  • –  Женевским конвенцијама из 1949. године,
  • –  Допунским протоколима из 1977. године и
  • –  Законом о Црвеном крсту Србије из 2005.године

Као члану Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а сагласно правилима Међународног хуманитарног права, Црвеном крсту Србије је поверено да у име и за рачун државе обавља послове Националног бироа за обавештавање о жртвама оружаног сукоба, и да се бави тражењем лица која су нестала услед оружаног сукоба.

Поред ове своје основне делатности у периодима оружаних сукоба, Служба тражења одговара и на хуманитарне потребе грађана у миру, као што су пружање информација и података о судбини особа које су раздвојене, страдале или нестале услед елементарних и људским чињењем изазваних катастрофа, економских, илегалних миграција и других ситуација које проузрокују нестанак и страдање људи.

Служба тражења пружа грађанима могућност да:

  • – Траже и добију све податке и информације о боравку у логорима за време II светског рата из документације  Црвеног крста Србије.
  • – Траже  лица ,у земљи и иностранству,чији нестанак није везан или је последица ратног сукоба у замљи и окружењу
  • – Покрећу тражење за својим сродницима који се воде као нестали  везано за сукоб у бившој Југославији.

Служба тражења је организована као јединствена служба у оквиру Црвеног крста Србије, са јединственим методима и принципима  рада. Послови Службе тражења се одвијају на три нивоа организованости:

  • – Служба тражења у Секретаријату Црвеног крста Србије
  • – Координационим канцеларијама  у пет центара: Ниш, Крагујевац, Нови Пазар, Нови Сад и Косовска Митровица
  • – Служба тражења у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама

Оваква организација Службе даје могућност грађанима да своје захтеве према Служби тражења могу задовољити на најбржи и најефикаснији начин, у свом месту становања.

У  свом раду, Служба тражења сарађује са свим институцијама, организацијама и  органима у земљи и иностранству, за које зна и оцени да поседују податке и информације које могу помоћи у тражењу и расветљавању судбине  несталих лица.