IMG_7326У складу са чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник“ број 107/2005) Црвени крст може пружати услуге обуке прве помоћи запосленим лицима, а у складу са важећим законским прописима, као и Статутом и правилницима Црвеног крста Србије.

Као што сте вероватно већ упознати свако правно лице на територији Србије у складу са Законом о безбедност и здрављу на раду је у обавези да оспособи одређен број лица за пружање прве помоћи. У члану 15, тачка 9. закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник“ број 101/2005 и 101/20115) гласи : послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавања и евакуацију у случају опасности.

Црвени крст Ужице има вишегодишње искуство у организацији и реализацији курсева пружања прве помоћи и самопомоћи. У последњих пет година обучили смо велики број запослених међу којима су припадници сектора за ванредне ситуације, МУП-а, запослених у угоститељским предузећима, јавним установама, кандидати за возаче, ученици, студенту,…

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБУКЕ:

Предвиђено је да се обука организује за групе до 15 полазника. Обука се може реализовати у просторијама предузећа које је за исту заинтересовано као и у просторијама Црвеног крста Ужице (ул. Велики парк 3). Основна едукација се реализује у току једног или два радна дана (укупно трајање основне обуке је 6 часова, док напредна обука траје 12 часова од по 45 минута).

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ:

Курсеве прве помоћи, у оквиру наше организације реализују лиценцирани инструктори и предавачи прве помоћи. Едукација се реализује по најновијој европској методологији. Подсећамо Вас да је Србија шест пута европски првак у пружању прве помоћи.

Иста се састоји махом из практичног рада и током обуке настојимо да сви полазници што више практично вежбају. У едукацију је укључена и обука из КПР-а (кардио-пулмонална реамнимација) на специјалним луткама које ми обезбеђујемо. Санитетски материјал, помоћна средства, као и едукативни ДВД са кога полазници прате едукацију, обезбеђује наша организација.

ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОКВИРУ ОБУКЕ:

Основна едукација из прве помоћи траје 6 наставних часова који обухватају следеће области:

  •  Појам и значај прве помоћи
  •  Поступци на месту несреће
  •  Средства за пружање прве помоћи 
  •  Процена стања повређеног
  •  Поступак са особом без свести
  •  Поступак са особом без свести, дисања и рада срца – мере оживљавања
  •  Мере неодложне прве помоћи код крварења и рана
  •  Практично вежбање и индивидуални рад уз проверу стечених знања

Такође Црвени крст у договору са фирмом планира и посебан програмски садржај у зависно од ризика које поједини послови и професије носе.

По завршетку едукације сви полазници полажу тест провере знања, а Црвени крст Ужице свим полазницима који су положили издаје адекватно уверење (сертификат) о завршеној едукацији која имају важећи рок трајање од 5 година.

За више информација можете се обратити у Црвени крст Ужице на телефоне 031/523-226 , 513-797 или на 064/886-31-66, контакт особа, Душица Томашевић.
(контакт)