Схосно новом Закону о безбедности саобраћаја на путевима (СГ РС 41/2009), сваки кандидат за возача је у обавези да током своје обуке успешно савлада вештине прве помоћи прописане подзаконских актима и да на увид приложе и уверење о завршеном испиту из прве помоћи. На основу тога, Црвени крст као један од лидера у области прве помоћи, врши едукацију потенцијалних кандидата.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБУКЕ:

Обука за возаче организована је у виду 8 школских часова (45 минута) и реализује се у два дана у просторијама Црвеног крста Ужице, а обуку врше лиценцирани инструктори прве помоћи. Предвиђено је да су групе организоване до 15 кандидата.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ:

Обука прве помоћи, у оквиру наше организације реализују лиценцирани инструктори и предавачи прве помоћии врши се по најновијој европској методологијиОбука се састоји из теориског и практичног дела, где се на други део обуке посвећује посебна пажња. Кандидати ће се у склопу обуке упознати са садржајем кутије за прву помоћ, и детаљну употребу санитетског материјала са којим се могу сусрести. Обука КПР-а (кардио пулмуналне реанимације) се такође врши на специјалним тренажним луткама која кандидатима пружа реалан осећај. Кроз целокупно предавање, акценат је стављен на незгодама које се најчешће дешавају у саобраћајним несрећама. Циљ едукације јесте подизање свести грађанства о основним техникама прве помоћи које су у неким моментима кључне за спасавање људског живота и смањење инвалидности.

ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОКВИРУ ОБУКЕ:

  •  Приступ повређеном, процена стања повређеног и утврђивање врсте повреде уз осигурање безбедних услова рада. Средства за указивање прве помоћи.
  •  Мере неодложне помоћи. Провера стања и свести и постављање у одговарајући положај.
  •  Поступци у збрињавању крвављења
  •  Мере оживљавања
  •  Принципи и поступци у збрињавању рана
  •  Принципи и поступци имобилизације
  •  Поступци у транспорту и основе неге током транспорта
  •  Типичне повреде и оштећења здравља, принципи и поступци у пружању прве помоћи
  •  Практично вежбање и индивидуални рад уз проверу стечених знања

Након одслушаног предавања и практичне вежбе, кандидати полажу теоријски и практичан део пред трочланом комисијом. Положени испит омогућава им да добију потврду коју прилажу у МУП – у ради издавање возачке дозволе.

 

За випе информација и начину пријаве, можете се обратити у Црвени крст Ужице. (контакт)