На основу члана 55.став 1.тачка 2. Члана 60.став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1-1/19 наручилац Црвени крст Ужице, упућује

 

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

намирница за потребе НАРОДНЕ КУХИЊЕ у Ужицу

 

Црвени крст Ужице спроводи ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ, и позива све заинтересиоване понуђаче да поднесу своју понуду под условима из јавног позива и конкурсне документације.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну до 28.фебруара 2019.године до 11,00 часова по локалном времену.

Понуђач ће запечатити понуду у коверти и прописано је обележити.

 

Предња страна коверта ће бити адресирана на Наручиоца на следећу адресу:

ЦРВЕНИ КРСТ УЖИЦЕ

Велики парк 3, 31000 Ужице

и носиће натпис:

НЕ ОТВАРАТИ

ПОНУДА ПО  ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ БР. 1-1/019

На полеђини коверте навести име, односно фирму и адресу понуђача – да би се понуда могла вратити неотворена уколико се утврди да је неблаговремена.

Отварање понуде ће се обавити одмах након истека рока за подношење понуда, истог дана (28.фебруара 2018.године) у 12 сати, уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Наручиоца из тачке.

Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена.

Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 – храна,пиће,дуван и сродни производи.

 

 

Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. Техничка спецификација, упутства понуђачима, услови за учествовање у поступку, критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде ближе су одређени у конкурсној документацији.

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавкe www.portal.ujn.gov.rs или са сајта Црвеног крста Ужицe www.redcrossuzice.org.

Наручилац ће Одлуку о  додели Уговора о јавној набавци донети у року до 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана од 8- 14 сати. Контакт особа је Павловић Славица, телефон 031/513-561.

 

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ